whatsapp

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

Liva Enerji

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

 1. Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olan Liva Enerji TİC. LTD. ŞTİ.

(“Liva Enerji” veya “Şirket”)’nin bilgileri aşağıdaki gibidir;

Unvan: LIVA ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: İpek İş Merkezi 83101 Nolu Cad. No:17 D:A Blok 27600 Başpınar Osb/Şehitkamil/Gaziantep

İletişim e-mail: kvkk@livaenerji.com.tr

 

 1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak amacı ile LIVA ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ’nin kişisel verilerin korunması, gizliliğinin sağlanması ve işlenmesine ilişkin benimsemiş olduğu prensipleri açıklamaktadır.

İşbu Politika, Liva Enerji’nin, çalışanları dışında kalan ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkindir.

İşbu Politika’da,

 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği (İlgili Kişi Kategorizasyonu),
 • Kişisel veri kategorileri ve örnek kişisel veri türleri,
 • Kişisel veri toplama yöntemleri,
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler,
 • Kişisel verilerin işlenmesindeki hukuki sebepler,
 • İlgili kişisel verilerin işleme amaçları,
 • Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin saklanma süreleri,
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi,
 • İlgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 1. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika: Liva Enerji Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Veri Minimizasyonu: Kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği kadar talep edilmesi ve işlenmesi, kullanım amacının sona ermesi halinde ise verilerin tamamen silinmesi.

 

 1. İlgili Kişi Kategorizasyonu

Liva Enerji, temel işleme faaliyetine konu ilgili kişiler bazında bir kategorizasyon yapmaktadır.

  1. Müşteri
  2. Potansiyel Müşteri
  3. Tedarikçi
  4. Potansiyel Tedarikçi
  5. Ziyaretçiler & Çevrimiçi Ziyaretçiler

Yukarıda sıralanan ilgili kişi gruplarının, somut işleme karakteristiği doğrultusunda genişlemesi söz konusu olabilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Liva Enerji, ilgili kişi ile olan ilişkisi kapsamında her bir işleme faaliyeti açısından farklı kişisel veriler işlemektedir.

Bu kapsamda Liva Enerji, veri minimizasyonu ilkesi doğrultusunda Şirket’in yönetim faaliyetlerini sürdürmesi, taraflar arasındaki ilişkinin yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile doğru orantılı olarak sadece gerekli ve ilgili kişisel verileri işlemektedir.

Veri kategorizasyonu ve örnek veri türleri için lütfen işbu Politika’nın EK-1 başlığı altında yer alan açıklamalara bakınız.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Liva Enerji, kişisel verileri doğrudan ilgili kişilerin kendisinden, işvereninden, aile ve yakınlarından, aracı kişilerden, tedarikçilerden, yatırımcılardan, iş ortaklarından, e-posta, faks, posta, çağrı merkezi, internet siteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla görsel, işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Kişisel veriler, aşağıda açıklanan Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

  1.  Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesi; Şirket, her işleme sürecinde hukuken öngörülmüş kuralları gözetmekte, işleme amacı ile sınırlı olarak işleme faaliyetlerini sürdürmekte ve ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.
  2.  Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. İlgili kişilerin bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı güvence altına alınır.
  3.  Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, işleme faaliyetlerinin meşru amaçlar doğrultusunda olduğunu temin eder, işleme faaliyetine ilişkin her detayı önceden belirler ve işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olmasını sağlar.
  4.  Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
  5.  Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar

 saklanması; Şirket tarafından işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kişisel veriler, Liva Enerji tarafından aşağıdaki işleme şartları doğrultusunda işlenmektedir.

   • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örn. pazarlama ve reklam amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesi)
   • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. sözleşme kuruluş aşamasında kimlik bilgilerinizin işlenmesi)
   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması (örn. işyerinin, çalışanların veya ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamerası bulundurulması)
   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (örn. halka açık sosyal medya platformları veya internet siteleri üzerinden ticari ilişki kurulması amacıyla paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz aracılığı ile sizinle iletişime geçilmesi)
   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması (örn. dava zamanaşımı süresi boyunca gerekli olabilecek kişisel verilerin saklanması)
   • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, Liva Enerji’nin meşru menfaatleri doğrultusunda zorunlu olması (örn. Şirket’in birleşme, bölünme ve devralma gibi süreçlerinde yapılması gereken incelemelerde ödeme kayıtları kişisel verilerinizi içerebilecek belgelerin ilgili taraflara/kurumlara sunulması)
   • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki şartlar doğrultusunda açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir:
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışında kalan özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmesi
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar

Kişisel veriler, işbu Politika’nın 8. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak her işleme süreci bakımından farklı amaçlar ile kullanabilecektir. Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz farklı Şirket departmanları tarafından farklı işleme süreçlerinde,

farklı işleme amaçları doğrultusunda kullanılabilecektir.

 

Örneğin, mal/hizmet tedarik sürecinde satış departmanı tarafından “ürün ve/veya hizmetlerin tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası” amacıyla işlenen ad/soyad bilginiz, faturalandırma sürecinde finans departmanı tarafından “finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi” amacıyla işlenebilecektir.

 

Bu kapsamda, açık rıza alınmasını gerektiren durumlarda gerekli bilgilendirme yapılıp, ilgili kişisel veri sadece açık rızanın alınması ihtimalinde işlenebilecektir. Örneğin, yukarıdaki örnek ile paralel olarak, ürün/hizmet satış sürecinde toplanan kimlik bilgileri, pazarlama departmanı tarafından “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amacıyla işlenecek olması halinde bu konuya ilişkin açık rıza talep edilecektir.

Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği hakkında detaylı bilgi için lütfen işbu Politika’nın EK-2 başlığı altında yer alan açıklamalara bakınız.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Liva Enerji, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan taraflara aktarmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; ilgili kişi kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı aktarımlarında Liva Enerji, güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kurul kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.

Kanun’un 9. maddesi uyarınca, kural olarak, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmaz. Bunun karşısında, kişisel veriler, işbu Politika’nın 8. maddesinde açıklanan şartların varlığı halinde, yeterli korumanın bulunduğu ülkelere; yeterli korumanın bulunmadığı hallerde ise aktarım yapılan veri sorumlusu ile imzalanan taahhütnamenin Kurul tarafından onaylanması durumunda, ilgili kişilerin açık rızası alınmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarıldığı hakkında detaylı bilgi için lütfen işbu Politika’nın EK-3 başlığı altında yer alan açıklamalara bakınız.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

Liva Enerji, kişisel verilerinizin gizliliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için her işleme süreci bazında gerekli olan idari ve teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Liva Enerji, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek amaçları ile gerekli adımların atılması ve denetimin sağlanması adına Şirket içi yetkilendirmeler yapmakta ve gereklilik halinde dış hizmet sağlayıcılarından profesyonel destek almaktadır.

Bu kapsamda Liva Enerji, ilgili mevzuata ve Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere ve kararlara uygunluk sağlanmasını öncelikli olarak gözetir.

 

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik hangi önlemlerin alındığına ilişkin detaylı bilgi için lütfen işbu Politika’nın EK-4 başlığı altında yer alan açıklamalara bakınız.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Liva Enerji, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Şirket’in resmi internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’ndaki yaklaşık süreler için lütfen işbu Politika’nın EK-5 başlığı altında yer alan açıklamalara bakınız.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Liva Enerji, iş süreçleri kapsamında toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 17. ve

 1. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kurul tarafından yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Bu kapsamda;
  • Kişisel Verilerin Silinmesi: kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini
  • Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.
  • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini

ifade etmektedir.

Liva Enerji, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Liva Enerji Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na Şirket’in resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. İlgili Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 1. Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişiler olarak, Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, Liva Enerji’nin resmi internet sitesinden erişebileceğiniz “İletişim Formu”nu doldurmanız ve aşağıda sıralanan başvuru yöntemlerinden biri ile Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

 •  Şahsen Başvuru: İletişim Formu, Şirket merkezine şahsen teslim edilebilir. Bu durumda kişinin kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.
 •  Noter Vasıtası ile Tebligat: İletişim Formu, noter aracılığı ile gönderilebilir. Tebligat konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.
 •  KEP Üzerinden: 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine İletişim Form’u gönderilebilir. E-postanın konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.
 • E-Posta Aracılığıyla: İletişim Formu, Liva Enerji’nin resmi e-posta adresine (kvkk@livaenerji.com.tr) gönderilebilir. E-postanın konusu olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır.

Başvuru sahibinin kimlik teyidi amacıyla ek belge talebinde bulunulabilir, bu durumda kimlik teyidi için istenen ek belgelerin başvuru sahibi tarafından iletilmesi ile birlikte başvuru yapılmış sayılır.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Liva Enerji, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni bir politika yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Politika’daki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli duyuru yapılacaktır.

 

 

EK 1

VERİ KATEGORİZASYONU

 

Liva Enerji’nin işlemekte olduğu kişisel veri kategorileri genel olarak aşağıdaki gibidir.

 

Veri Kategorisi

 

Kategori Açıklaması

 

Kimlik Bilgisi

İlgili kişinin kimliğinin tespit edilmesinde dair her türlü bilgi. Örn. ad- soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, kimlik fotokopisi, kimlik numarası, ehliyet

İletişim Bilgisi

İlgili kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan her türlü veri. Örn. telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi

 

Özlük Bilgisi

İlgili kişiye veya çalışanlarına ilişkin özlük dosyasında bulunabilir kişisel veriler. Örn. SGK belgeleri, eğitim geçmişi, sertifikalar, çalışmakta olduğu işyeri, sektör ve pozisyon

Hukuki İşlem Bilgisi

Şirket’in alacak ve haklarının korunması adına işlenen kişisel veriler. Örn. resmi tutanaklar, ihtarnameler, ödeme emirleri, dava dosyaları

Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler. Örn. kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

İşlem Güvenliği

Bilgisi

Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler. Örn. IP adresi bilgileri, internet giriş çıkış kayıtları, kredi kartı son kullanma tarihi, log kayıtları vb.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen kişisel veriler. Örn. kredibilite verileri.

 

Finansal Bilgi

Şirket’in ilgili kişi ile arasındaki ilişki kapsamında işlenebilen her türlü finansal bilgi, belge, kayıt, numara ve sonuç. Örn. banka hesap bilgileri, finansal hareket bilgileri, IBAN numarası, ödeme yöntemi

Görsel ve

İşitsel Kayıtlar

İlgili kişinin basılı veya elektronik ortamda bulunan, hareketli veya sabit görüntü veya ses benzeri kayıtlar. Örn. güvenlik kamerası görüntüleri, videolar, fotoğraflar, çağrı merkezi kayıtları

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAZINDA VERİ KATEGORİZASYONU

 

Şirket’in işlemekte olduğu kişisel veri, ilgili kişi kategorileri bazında genel olarak aşağıdaki gibidir.

 

İlgili Kişi Kategorisi

 

İşlenen Örnek Veri Kategorileri

 

Müşteri

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Potansiyel Müşteri

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi

 

Tedarikçi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Ziyaretçi / 3.

Kişiler

Fiziksel Mekan Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Her hukuki ve ticari ilişki kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri ve kişisel veriler farklılık gösterebilmektedir. Size ilişkin hangi kişisel verilerin işlendiğini saptamak için lütfen tarafınıza sunulan aydınlatma metnini inceleyiniz.

 

 

 

 

EK 2

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim